www.phrachaokrungthon.com

จุดยืน

จุดยืน

เราจะไม่ไว้วางใจใคร ให้ทำหน้าที่นี้แทนเรา

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง ด้วยเป็นพระผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับประเทศพม่า เป็นครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ พระองค์ทรงสร้างสมสิ่งล้ำค่านานาประการ สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ จึงอาจกล่าวได้ว่าผืนดินทุกตารางนิ้ว ที่พวกเราคนไทยได้ยืนหยัดเหยียบย่ำอย่างเต็มภาคภูมิ ได้อยู่อาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพ จนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเฉกเช่นทุกวันนี้ ก็ด้วยบูรพมหากษัตริย์ของไทยพระองค์นี้ นำบรรพชนผู้กล้า เสียสละชีวิต หลั่งเลือดทาแผ่นดิน เพื่อปลดแอกชาติไทยให้คืนสู่อิสรภาพดังเดิม หากวันนั้นไม่มี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาหาราช และบรรพชนผู้กล้าแล้วไซร้ วันนี้ก็คงไม่มีชื่อประเทศไทยปรากฎอยู่บนแผนที่โลก และพวกเราคนไทยก็คงมีวิถีชีวิตไม่ต่างไปจากชนกลุ่มน้อย เช่นเดียวกับ กระเหรี่ยง มูเซอ แม้ว มอญ ผีตองเหลือง ตามแนวตะเข็บชายแดนเป็นแน่แท้ และภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ก็จะอันตรธานหายไปในที่สุด หรือบางทีอาจโชคดีหลงเหลือร่องรอยให้ได้ยินได้ฟังบ้างจากปากของพวกทาส บ่าวรับใช้ หรือกลุ่มคนชั้นล่างที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แม้กาลเวลาผ่านมาเนินนานจนถึงวันนี้แล้วก็ตาม แต่พระนาม พระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ยังทรงสถิตแจ่มชัดอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินชั่วนิจนิรันดร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณ เทิดทูนให้สมพระเกียรติ และเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสียสละชีวิต เพื่อกอบกู้ชาติแผ่นดินไทยให้พ้นจากความทาสข้าศึกศัตรู ทรงกอบกู้สภาพจิตใจคนไทยให้หายขยาดหวาดกลัวพม่าข้าศึกและอิทธิพลคนชาติเดียวกัน กอบกู้เศรษฐกิจ กอบกู้พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาติแผ่นดินไทยตราบถึงปัจจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แล้วนี้ ในฐานะลูกหลานเหลนไทยผู้อาศัยแผ่นดินที่พระองค์และบรรพชนผู้กล้ากอบกู้มาด้วยความยากลำบาก จึงได้ร่วมด้วยช่วยกันสานต่อพระราชปณิธาน อันเป็นพระราชปรารถนาที่พระองค์ทรงต้องการให้ลูกหลานเหลนไทยสืบทอดปฏิบัติ โดยมีเนื้อความ ดังนี้

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่พระศาสดา สมณะ พุทธโคดม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

ด้วยเหตุฉะนี้ เว็บไซต์ www.phrachaokrungthon.com จึงถือกำเนิดเกิดมาเพื่อสานต่อคุณงามความดี ดูแลปกป้องรักษาธำรงไว้ซึ่งพระบวรพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจนจบครบ ๕๐๐๐ ปี นี่คือหัวใจของพระราชปณิธาน อันเป็นพระราชปรารถนาของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช ส่วนหัวใจของคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อรวมเป็นพลวปัจจัย อุทิศพระราชกุศลถวายแด่ดวงพระญาณบารมี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช
๒. เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ให้สมพระเกียรติพระมหาวีรกษัตริย์ชาตินักรบ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช พระผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย
๓. เพื่อสะท้อนให้เห็นเนื้อแท้แก่นแท้ ความเป็นตัวตนของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช
๔. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทย ชนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา ผู้อาศัยแผ่นดิน ให้เกิดความรักชาติ เกิดแรงศรัทธาเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากยิ่งขึ้น ๕. เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย ให้คนในชาติรู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์ เสียสละ มีน้ำใจ อดทนอดกลั้น
ในส่วนของเนื้อหาการนำเสนอ หากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง หรือมีความไม่เหมาะสมในบางประการ ทางคณะผู้จัดทำใคร่ขอขมาลาโทษ และถ้าเนื้อหาการนำเสนอเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือหยามเกียรติบรรพชนผู้เกี่ยวข้องท่านหนึ่งท่านใด หรือคนใดก็ตาม จะด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี ขอได้โปรดอภัยในความโง่เขลาเบาปัญญา ขออย่าได้ถือโทษ โปรดอภัย และอโหสิกรรมในการกระทำของคณะผู้จัดทำในครั้งนี้ด้วย
ทว่าเนื้อหาการนำเสนอ มีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเตือนจิตสำนึกประชาชนผู้อยู่อาศัยร่วมชาติแผ่นดิน ให้มีจิตโน้มเอียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เป็นผู้คิดอ่านก่อการดี สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติแผ่นดิน ต่อพระพุทธศาสนา และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะมากหรือเพียงเล็กน้อยก็ตาม คุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวล ขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระญาณบารมีบูรพกษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ โดยเฉพาะพระผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย พระเจ้าพรหมราช พระนางจามเทวี พ่อขุนผาเมือง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช และอุทิศให้กับบรรพชนผู้กล้า ที่เสียสละชีวิตหลั่งเลือดทาแผ่นดิน เพื่อปกป้องรักษาอาณาเขตประเทศแดนไทย รวมถึงสามัญชนคนไทย ชนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และสัตว์ทั้งหลาย เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *